กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคต้น 2558 - ภาควิชาวรรณคดี


4. นิสิตชั้นปีที่สี่ สาขาวรรณคดีไทย ทัศนศึกษา คลังสินค้าสถาพรบุ๊คส์ โดยคุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ในโครงการโครงการเรียนรู้สู่โลกอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 2
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา 01376496 Selected topic in Thai literature (บรรณาธิการกิจศึกษา) โดยมีรศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ เป็นผู้ควบคุม

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร: 02-940-6979 e-mail: lit@ku.ac.th