กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคต้น 2558 - ภาควิชาวรรณคดี


5. โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ
"ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนในตำนาน นิทานพื้นบ้าน และเอกสารตัวเขียน"
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมนุษยศาสตร์1
โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการนี้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชา 01376411 คติชนวิทยา


ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร: 02-940-6979 e-mail: lit@ku.ac.th