กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคต้น 2558 - ภาควิชาวรรณคดี


6. ประชุมศิษย์เก่าเราชาววรรณคดีเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 103 อาคารมนุษยศาสตร์1
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าของภาควิชาวรรณคดีได้พบปะพูดคุยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของภาควิชา


ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร: 02-940-6979 e-mail: lit@ku.ac.th