กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคต้น 2558 - ภาควิชาวรรณคดี


7. โครงการเสวนาพิเศษ เรื่อง "อาบัติ อุบัติ วิบัติ"
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ โดยมีวิทยากรจากแวดวงภาพยนตร์และนักวิชาการหลายท่านร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีการแบนภาพยนตร์เรื่อง "อาบัติ"


ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร: 02-940-6979 e-mail: lit@ku.ac.th