กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคต้น 2558 - ภาควิชาวรรณคดี

8. โครงการบรรยายพิเศษ "เส้นทางภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย ปัจจุบัน อนาคต"
จัดเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2558 ณ ห้อง 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
โดยมีวิทยากรคือ ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร: 02-940-6979 e-mail: lit@ku.ac.th