กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคต้น 2558 - ภาควิชาวรรณคดี


9. โครงการแฟนพันธุ์แท้วรรณคดี ครั้งที่ 3
จัดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.30-15.30 น. ณ อาคารจูฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มีรูปแบบของการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และจัดแข่งขันตอบปัญหาทางวรรณคดีภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร: 02-940-6979 e-mail: lit@ku.ac.th