กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคต้น 2558 - ภาควิชาวรรณคดี

10. โครงการพิพิธทัศนา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
จัดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-11.30 น.
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชา 01376321 วรรณคดีสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา


ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร: 02-940-6979 e-mail: lit@ku.ac.th