กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคต้น 2558 - ภาควิชาวรรณคดี


11. โครงการการประกวดอ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 13
จัดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 14.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
โดยมีนิสิตสาขาวรรณคดี สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาอื่นๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวรรณคดีอังกฤษ 01373332 กวีนิพนธ์

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร: 02-940-6979 e-mail: lit@ku.ac.th