กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคต้น 2558 - ภาควิชาวรรณคดี

12. การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อกันและกันภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร: 02-940-6979 e-mail: lit@ku.ac.th