กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคปลาย 2558 - ภาควิชาวรรณคดี


13. โครงการสโมสรวรรณคดีศึกษา ปีที่ 6 การบรรยายพิเศษหัวข้อ
"การข้ามสื่อกับวรรณคดีศึกษา: ความเป็นมาของปัญหาและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ"
โดยวิทยากรคือ รศ.นัทธนัย ประสานนาม จัดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร: 02-940-6979 e-mail: lit@ku.ac.th