กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคปลาย 2558 - ภาควิชาวรรณคดี


14. โครงการเสวนาวรรณกรรมหัวข้อ "หลงใหล ไหล หลง ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต"
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้อง 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
มีวิทยากรคือคุณวีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2558 จากนวนิยายเรื่อง
"ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต"
การเสวนาดังกล่าวเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา 01376324 วรรณกรรมสมัยใหม่ แขนงหลักสูตรวรรณคดีไทยภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร: 02-940-6979 e-mail: lit@ku.ac.th