กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคปลาย 2558 - ภาควิชาวรรณคดี

15. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ "เยือนบ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์"
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษารายวิชา 01376452 งานเขียนที่มีผลต่อพัฒนาการภาษาไทย

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร: 02-940-6979 e-mail: lit@ku.ac.th