กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคปลาย 2558 - ภาควิชาวรรณคดี


15. กิจกรรม "เลาะวัดลัดวังฟังกลอนครู"
เสริมการเรียนการสอน รายวิชา 01376344 วรรณกรรมสุนทรภู่
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น.
ได้รับเกียรติจากอาจารย์จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ที่วัดเทพธิดารามไทย

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร: 02-940-6979 e-mail: lit@ku.ac.th