กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคปลาย 2558 - ภาควิชาวรรณคดี


17. กิจกรรม "เลาะวัดลัดวังฟังกลอนโครงการ “กรองกานท์มณี บูชากวีรัตนะ”
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนรายวิชา 01376343 วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน) และ 01376344 วรรณกรรมสุนทรภู่
ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน บรรยายเรื่อง
“อมตะพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ อาจหาญ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
กับดนตรีไทย”
และ อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เสน่ห์ในบทเห่กล่อมพระบรรทมของสุนทรภู่”
ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559


ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร: 02-940-6979 e-mail: lit@ku.ac.th