กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคปลาย 2558 - ภาควิชาวรรณคดี

17. โครงการวรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งที่ 3
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.30-18.00 น. ณ ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์


ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร: 02-940-6979 e-mail: lit@ku.ac.th