เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

นายกรกฎ คำแหง นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวรรณคดีไทย ได้รับรางวัลชมเชย
การประชันกลอนสด ครั้งที่ 25 ภายใต้หัวข้อ “แก้วกวีศรีสยาม”
ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th