เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

นายกรกฎ คำแหง นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวรรณคดีไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวยศวลัย คล่องพยาบาล นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวรรณคดีไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
การแข่งขันแต่งกลอนสด ระดับอุดมศึกษา เนื่องในงาน “รู้รักษ์ภาษาไทยสร้างลมหายใจของชาติ : สุนทรภู่รำลึก”
ประจำปี 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th