เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ และอ.รัตนพล ชื่นค้า
ได้รับโล่และเงินรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th