เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ และอ.รัตนพล ชื่นค้า
ได้รับโล่บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงแก่คณะมนุษยศาสตร์ ในงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th