เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ และอ.รัตนพล ชื่นค้า
ได้รับโล่บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงแก่คณะมนุษยศาสตร์ ในงานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 35 ปี
ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th