กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

นายกรกฎา บุญวิชัย นายพิพัฒน์ มิขันหมาก นายพิชญาวุฒิ กุมภิโร นายวธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวรรณคดีไทย
นายธัชวิน ยศเฉลิมวงศ์ นางสาวปรียาณัฐ ขำแก้ว นิสิตปริญญาโท สาขาวรรณคดีไทย
เข้ารับทุนการศึกษาจากนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เนื่องใน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ที่ตำหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th