กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

บุคลากรภาควิชาวรรณคดีเข้าร่วมโครงการ “การจัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศ” สัมมนาบุคลากรภาควิชาวรรณคดี
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพ วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรีภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th