Faculty of Humanities, Kasetsart University. email : lit@ku.ac.th


อาจารย์ ดร.กฤตยา ณ หนองคาย
greesataya02@yahoo.com
งานวิจัย

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์

การนำเสนอบทความในการประชุม สัมมนา และเสวนาวิชาการ
 
งานวิจัย


กฤตยา ณ หนองคาย. เรื่องเล่าเกี่ยวกับกาแฟและนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของชุมชนปกาเกอญอ หมู่บ้านแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 (กำลังดำเนินการ)

กฤตยา ณ หนองคาย. เรื่องเล่ามุขปาฐะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การศึกษาในฐานะความทรงจำทางวัฒนธรรม. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 (กำลังดำเนินการ)


 
       
  @2016
  อาจารย์ ดร.กฤตยา ณ หนองคาย - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์