Faculty of Humanities, Kasetsart University. email : lit@ku.ac.th

 

รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม
fhumnnp@ku.ac.th; natthanaip@gmail.comหนังสือ

งานวิจัย

เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน

บทความในหนังสือ บทความในวารสาร และบทวิจารณ์

การนำเสนอบทความในการประชุม สัมมนา และเสวนาวิชาการ
 
หนังสือ


นัทธนัย ประสานนาม และธีระ รุ่งธีระ. 2557. เพื่อก้าวข้ามสะพานที่พาดข้าม: การศึกษารวบรวมบทคัดย่อและบรรณานุกรมงานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดีและคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม.

นัทธนัย ประสานนาม. 2556. นิยายแห่งนิยาม: เรื่องเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์การเมืองวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: โครงการสร้างสรรค์และพัฒนาเอกสารวิชาการทางวรรณคดี ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นัทธนัย ประสานนาม. 2551. โดยนัยนี้ อีกนัยหนึ่ง. มหาสารคาม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

 

 


 
       
  @2016
  รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์