Faculty of Humanities, Kasetsart University. email : lit@ku.ac.th

 
 
อาจารย์พรรณราย ชาญหิรัญ
fhumprc@ku.ac.th 
งานวิจัย

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2554. นิราศของจวบ หงสกุล: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีวิต การเมือง และวรรณกรรม. ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2557. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01376342 พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2555. “นิทานพื้นบ้าน.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย. นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2558. "ผู้หญิงในนิราศของพลเรือตรีจวบ หงสกุล.” วารสารมนุษยศาสตร์ 22, 1 (มกราคม – มิถุนายน): 52-78.

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2557-2558. “ความเป็นชายในมัทนะพาธา.” วารสารไทยศึกษา 10, 2 (สิงหาคม– มกราคม): 155-184.

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2557. “นิราศของพลเรือตรีจวบ หงสกุล: วรรณกรรมวิพากษ์การทหารยุคทหารนิยม.” ใน "จะเก็บเกี่ยวข้าวงามในทุ่งใหม่ ประวัติวรรณกรรมกรรมไทยร่วมสมัยในมุมมองร่วมสมัย", หน้า 75-91. สรณัฐ ไตลังคะและนัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม.

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2556. “นิราศเกาหลี: ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับการเมือง.” ใน แสงแห่งพลวัตเกาหลี, หน้า 236-261. สิทธินี ธรรมชัย ดำรงค์ ฐานดี ปริศวร์ ยิ้มเสน พุทธชาติ โปธิบาล, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2554. “จระเข้, นิทานในภาคกลาง.” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง (ฉบับเพิ่มเติม) เล่ม 1, หน้า 153-158. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2554. “จระเข้, สำนวน.” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง (ฉบับเพิ่มเติม) เล่ม 1, หน้า 158-161. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2554. "บทวิจารณ์หนังสือ: ปมเอดิปัสในนิทานแปร์โรต์." วารสารมนุษยศาสตร์. 18, 1, (มกราคม – มิถุนายน): 163-172.

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2553. “ไกรทอง: ความรุนแรงระหว่างเผ่าพันธุ์และเพศ.” ใน แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา, หน้า 98-121. นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2551. “ตัวละครจระเข้: ความสัมพันธ์กับประเภทของนิทานไทย.” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 25 (ธันวาคม): 112-131.

การนำเสนอบทความในการประชุม สัมมนา และเสวนาวิชาการ

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2559. “การเขียนวัฒนธรรมราชสำนักผ่านพระราชพิธี: พระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน.” การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 “อัตลักษณ์แห่งเอเชีย” ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 17 มิถุนายน 2559.
       
  @2016
  อาจารย์พรรณราย ชาญหิรัญ - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์