Faculty of Humanities, Kasetsart University. email : lit@ku.ac.th

 
phar314@hotmail.com

อาจารย์ฟาริส โยธาสมุทร
phar314@hotmail.com


         

 
งานวิจัย

การนำเสนอบทความในการประชุม สัมมนา และเสวนาวิชาการ
 
งานวิจัย


ฟาริส โยธาสมุทร (หัวหน้าโครงการวิจัย). การศึกษาวาทกรรมในวรรณกรรมคำสอนสตรีตามแนวภาษาศาสตร์. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 (กำลังดำเนินการ)

ฟาริส โยธาสมุทร (ผู้ร่วมวิจัย). การศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557 (กำลังดำเนินการ)การนำเสนอบทความในการประชุม สัมมนา และเสวนาวิชาการ


ฟาริส โยธาสมุทร. 2558. "มุมมองใหม่ต่อมหาชาติคำหลวง: ศึกษาผ่านทฤษฎีโครงสร้าง", ใน วิชญทรรศน์ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย: การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาส 40 ปีภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 9 มกราคม 2558.

ฟาริส โยธาสมุทร. 2558. "อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในสุภาษิตสอนหญิงคำกลอน", ใน การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2558.

        
  @2016
  อาจารย์ฟาริส โยธาสมุทร - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์