Faculty of Humanities, Kasetsart University. email : lit@ku.ac.th

รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
fhumira@ku.ac.th

 
 หนังสือ งานแปล และเรียบเรียง

งานวิจัย

เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ

การนำเสนอบทความในการประชุม สัมมนา และเสวนาวิชาการ


หนังสือ

สรณัฐ ไตลังคะ. 2554. “วรรณคดี.” ใน ศิลปวิจักษณ์, หน้า 1-12, 91-110. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิชาบูรณาการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาการ, กรม. 2546. สำนวนไทย. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (เขียนร่วม)

อิราวดี ไตลังคะ. 2543. ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2546)

อิราวดี ไตลังคะ. 2533. โครงสร้างนิยมในวรรณคดี. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

งานแปล และเรียบเรียง

ทานาเบ, ชิเกฮารุ. 2555. “ปฏิบัติการด้านอุดมการณ์ในกบฏชาวนา: ศึกษาจากกรณีของสยามระหว่างช่วงระยะเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 (ตอนที่ 2).” แปลโดย สรณัฐ ไตลังคะ ใน รวมบทความแปล พิธีกรรมและปฏิบัติการในสังคมชาวนาภาคเหนือของประเทศไทย, หน้า 43-61. เชียงใหม่:  ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทานาเบ, ชิเกฮารุ. 2555. “ชนพื้นเมืองกับความเชื่อเรื่องเสาอินทขีลแห่งเชียงใหม่” ใน รวมบทความแปล พิธีกรรมและปฏิบัติการในสังคมชาวนาภาคเหนือของประเทศไทย, หน้า 63-98.เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Britannica Concise Encyclopedia ภาคภาษาไทย. 2551. (3 เล่ม).

ซัลแมนส์, แซนดรา. 2548. โรคอารมณ์ซึมเศร้า: คำถามที่คุณมี คำตอบที่คุณต้องการ. แปลโดย ณรงค์ สุภัทรพันธุ์. เรียบเรียงโดย อิราวดี ไตลังคะ. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง.

ชนิดา กาญจนลาภ, บรรณาธิการ. 2543. โรคความดันโลหิตสูง. แปลโดย อิราวดี ไตลังคะ. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง.

เคอร์รอด, รอบิน. 2538. สำรวจโลกวิทยาศาสตร์: ไฟฟ้าและสภาวะแม่เหล็ก. แปลโดย อิราวดี ไตลังคะ.กรุงเทพฯ: ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น.

 

 
       
  @2016
  รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์