Faculty of Humanities, Kasetsart University. email : lit@ku.ac.th

อาจารย์ธงรบ รื่นบรรเทิง
fhumjwk@ku.ac.th

 
 


งานวิจัย

เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน

บทความในหนังสือ บทความในวารสาร และบทวิจารณ์

การนำเสนอบทความในการประชุม สัมมนา และเสวนาวิชาการ


งานวิจัย

ธงรบ รื่นบรรเทิง. การศึกษาการแปลคำส่อนัยทางเพศจากบทละครแปลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่แปลมาจากบทละครของวิลเลียม เชกสเปียร์. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 (กำลังดำเนินการ)

ธงรบ รื่นบรรเทิง และกุลภา กุลดิลก. การศึกษาผลกระทบและอิทธิพลของวรรณกรรมการท่องเที่ยวภาษา อังกฤษที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย.ในแผนงานวิจัย ภาพแทน ประเทศไทยผ่านวรรณกรรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ และคณะ. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2554

ธงรบ รื่นบรรเทิง. 2553. ความฝันแบบอเมริกันในบทละครของนักประพันธ์อเมริกันเชื้อสายเอเชียร่วมสมัย. ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำลังดำเนินการ)

เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน

Thongrob Ruenbanthoeng. 2015. 01373441 Shakespeare’s Work. Bangkok: Department of Literature, Faculty of Humanities, Kasetsart University.


บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์

ธงรบ รื่นบรรเทิง. 2556. “คำส่อนัยทางเพศในบทละคร โรเมโอและจูเลียต พระราชนิพนธ์แปลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.” ใน พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล, หน้า 243-256. นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์.

ธงรบ รื่นบรรเทิง. 2553. “พันธนาการของความเป็นอื่น: การแสดงกับการท้าทายอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในบทละครเรื่อง Bondage ของ เดวิด เฮนรี หวัง.” ใน แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา, หน้า 122-138. นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

Thongrob Ruenbanthoeng. 2009. The Problems of Generic Classification of Shakespeare's Romance. In Natthanai Prasannam (ed.) Lakhon Rakhon Tuaton Manusya: Literary and Theatre Studies, pp.38-59. Bangkok: Department of Literature and Research Committee, Faculty of Humanities, Kasetsart University in cooperation with Musical Arts Centre, Bangkok Bank P.C.L

Thongrob Ruenbanthoeng. 2008. “Public language grac'd: Rhetorical Dilemma and Gender Politics in Elizabeth Cary's The Tragedy of Mariam.Humanities Journal (Kasetsart University). 15, 2 (July-December): 67-79.

ธงรบ รื่นบรรเทิง. 2551. “The Joy Luck Club: วิถีของเรื่องเล่า รากเหง้า และตัวตนของสมาชิกในครอบครัว.” Wit. 3 (กันยายน 2551): 11-18.

ธงรบ รื่นบรรเทิง. 2551. “การสถาปนาและธำรงพระราชอำนาจของสมเด็จพระราชนินีนาถเอลิซาเบทที่ 1 ผ่านพระสาทิสลักษณ์.” Wit. 2 (พฤษภาคม 2551): 7-11.


การนำเสนอบทความในการประชุม สัมมนา และเสวนาวิชาการ

ธงรบ รื่นบรรเทิง. 2559. “วิคตอเรียนลอนดอนผ่านมุมมองหม่อมราโชทัย.” การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ฉลองรัชเฉลิมนคร กรองอักษรเทิดราชา”: สหวิทยาการวิศาลศิลป์ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 9 กันยายน 2559.

ธงรบ รื่นบรรเทิง. 2558. “การแปลคำส่อนัยทางเพศในบทละคร ตามใจท่าน พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.” การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “เฉลิมบรมราชกุมารี นาฏยวรรณคดีสโมสร”: สหวิทยาการแห่งวรรณคดีการแสดง. ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 18 กันยายน 2558.

ธงรบ รื่นบรรเทิง. 2558. “การแปลคำส่อนัยทางเพศในบทละคร เวนิสวาณิช พระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.” การประชุมวิชาการระดับชาติวรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่ 3 “Exploring the Literary World III: Transgression and Translation in Literature” ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 23-24 เมษายน 2558.

Thongrob Ruenbanthoeng. 2014. “The Translation of Sexual Innuendo in King Vajiravudh’s Romeo and Juliet: A Transition from Performance to Literary Studies.” The 12th International Conference on Thai Studies (ICTS 12). University of Sydney, Australia. 22-24 April 2014.

Thongrob Ruenbanthoeng. 2013. “The Representation of Female Rhetoric in Shakespeare’s Romances.” The Shakespeare Association of America (SAA) 41st Annual Seminar, 28-30 March, Toronto, Canada.

Thongrob Ruenbanthoeng. 2012. “ ‘I’ll bear your logs’: Miranda, The Queer Colonize (d)/r and the Politics of Colonial Oppression in The Tempest.” The Shakespeare Association of America (SAA) Annual Seminar, 5 May, Boston, USA.

Thongrob Ruenbanthoeng. 2011. “Reconceptualizing American Dream in Contemporary American Drama.” Twenty-First Century American and Canadian Voices Conference, 14 June, University of Nottingham, UK.

ธงรบ รื่นบรรเทิง. 2552. “รักแห่งสยามกับบทละครโรมานซ์ของวิลเลียม เชกสเปียร์.” เสวนาวิชาการ ด้วยใจรักนักอ่านหนังครั้งที่ 1 จัดโดยภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 18 พฤศจิกายน ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Thongrob Ruenbanthoeng. 2006. “Redemption at the Ending of Shakespeare’s Romance.” Renaissance Endings: 5th Annual Conference of the Centre for Research in Renaissance Studies, University of Surrey, 28 October, Roehampton, UK.

Thongrob Ruenbanthoeng. 2006. “The Therapeutic Power of Female Speech in Shakespeare’s Pericles.” The Eighth Annual British Graduate Shakespeare Conference, 15-17 June, The Shakespeare Institute, Stratford-upon-Avon, UK.

Thongrob Ruenbanthoeng. 2005. “Dilemma of Female Rhetoric in Elizabeth Cary’s The Tragedy of Mariam.” The British Shakespeare Association Biennial Conference organized by the British Shakespeare Association and Newcastle University’s Institute for the Arts, Social Sciences and Humanities (NIASSH), 1-4 September, Newcastle, UK. 

 
       
  @2016
  อาจารย์ธงรบ รื่นบรรเทิง - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์