ภาควิชาวรรณคดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Humanities, Kasetsart University. email : lit@ku.ac.th


 
 
 
บุคลากร
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งสากลและไทย ก้าวไปกับภาควิชาวรรณคดี

ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน (เป็นข้าราชการ .. คน พนักงาน .. คน)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน (พนักงาน)

   อาจารย์
  อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย (สาขาวรรณคดีไทย)
  อ.จิรวุฒิ กิจการุณ   (สาขาวรรณคดีฝรั่งเศส)
  อ.ญดา สัตตะรุจาวงษ์   (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
  อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง   (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
  รศ.นัทธนัย ประสานนาม   (สาขาวรรณคดีไทย)
  อ.ฟาริส โยธาสมุทร   (สาขาวรรณคดีไทย)
  อ.พรรณราย ชาญหิรัญ   (สาขาวรรณคดีไทย)
  อ.ดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี   (สาขาวรรณคดีไทย)
อ.รัตนพล ชื่นค้า   (สาขาวรรณคดีไทย)

วุฒิการศึกษา
2554 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสนใจทางวิชาการ
คติชนวิทยา วรรณคดีไทย วรรณคดีกับการแสดง

 
rattanaphon.arts@gmail.com
  ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ   (สาขาวรรณคดีไทย)
  รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ   (สาขาวรรณคดีไทย)
  อ.เอกพล เจียรพัฒนาคม   (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
     
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    
  น.ส.อัญชิษฐา เรืองฤทธิ์    
 

  หน้าหลัก  

  ความเป็นมา ภารกิจ  
ปณิธานและวัตถุประสงค์

  การบริหารองค์กร  

  ประกันคุณภาพ  

  บุคลากร  

  นิสิต  

  หลักสูตร  

  ตัวอย่างแผนการศึกษา  

  คำอธิบายรายวิชา  

  รายวิชาที่เปิดสอน  
ในปีการศึกษาปัจจุบัน

  ประมวลการสอน  

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

  ผลงานภาควิชา  

  ผลงานบุคลากร  

  ผลงานนิสิต  

  เกียรติประวัติและรางวัล  

  ข้อมูลบริการทางวิชาการ  

  บทความ  

 รายงานการวิจัย  

  ข่าวสาร  

 กิจกรรมพิเศษ  

 การรับนิสิต  


 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
up
@2016 --lit.human.ku.ac.th--
 
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร : 02-940-6979  e-mail: lit@ku.ac.th
 
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงค์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900