Faculty of Humanities, Kasetsart University. email : lit@ku.ac.th


 
 
 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2558
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งสากลและไทย ก้าวไปกับภาควิชาวรรณคดี

 

1.แรกพบภาควิชาวรรณคดี

2.ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปริญญาตรี
ภาควิชาวรรณคดี


3.เรียนรู้สู่โลกอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
ครั้งที่ 1

4.เรียนรู้สู่โลกอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
ครั้งที่ 2

5.ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
และวิถีชีวิตชุมชนในตำนาน
นิทานพื้นบ้าน
และเอกสารตัวเขียน


6.ประชุมศิษย์เก่าเราชาววรรณคดี

7.เสวนาพิเศษ อาบัติ อุบัติ วิบัติ

8.เส้นทางภาพยนตร์ไทย
ร่วมสมัย ปัจจุบัน อนาคต

9.แฟนพันธุ์แท้วรรณคดี
ครั้งที่ 3


10.พิพิธทัศนา ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร

11.การประกวดอ่านกวีนิพนธ์
ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 13


12.การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อกันและกัน

13.สโมสรวรรณคดีศึกษาปีที่ 6
Transmedia กับวรรณคดีศึกษา

14.เสวนาวรรณกรรม
หลงใหล ไหลหลง
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต


15.เยือนบ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์

16.เลาะวัด ลัดวัง ฟังกลอนครู

17.กรองกานท์มณี บูชากวีรัตนะ

18.วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์
ครั้งที่ 3

 
 
  

  หน้าหลัก  

  ความเป็นมา ภารกิจ  
ปณิธานและวัตถุประสงค์

  การบริหารองค์กร  

  ประกันคุณภาพ  

  บุคลากร  

  นิสิต  

  หลักสูตร  

  ตัวอย่างแผนการศึกษา  

  คำอธิบายรายวิชา  

  รายวิชาที่เปิดสอน  
ในปีการศึกษาปัจจุบัน

  ประมวลการสอน  

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

  ผลงานภาควิชา  

  ผลงานบุคลากร  

  ผลงานนิสิต  

  เกียรติประวัติและรางวัล  

  ข้อมูลบริการทางวิชาการ  

  บทความ  

 รายงานการวิจัย  

  ข่าวสาร  

 กิจกรรมพิเศษ  

 การรับนิสิต  


 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2550-2551
2548-2550
2546-2547
 
 
 
up
@2016 --lit.human.ku.ac.th--
 
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร : 02-940-6979  e-mail: lit@ku.ac.th
 
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงค์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900