Faculty of Humanities, Kasetsart University. email : lit@ku.ac.th


 
 
 
ผลงานภาควิชา
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งสากลและไทย ก้าวไปกับภาควิชาวรรณคดี


 

หนังสือ สหวิทยาการวิศาลศิลป์ (รัตนพล ชื่นค้า บรรณาธิการ)
จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ "ฉลองรัชเฉลิมนคร กรองอักษรเทิดราชา": สหวิทยาการวิศาลศิลป์
จัดโดยภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาดนตรี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559
ภายในเล่มประกอบด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับสหวิทยาการมนุษยศาสตร์ จำนวน 8 บทความ

 
 

หนังสือ ชุมชน ความทรงจำและพิธีกรรมกับการจัดการชุมชน (สรณัฐ ไตลังคะ บรรณาธิการ)
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการประชุมโครงการวิจัยการศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
จัดโดยภาควิชาวรรณคดี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ภายในเล่มประกอบด้วยบทความวิจัยจากโครงการวิจัยย่อย “ชุมชน ความทรงจำและพิธีกรรมกับการจัดการชุมชน” จำนวน 5 บทความ

 
 

หนังสือ นาฏยวรรณคดีสโมสร (สรณัฐ ไตลังคะ และ รัตนพล ชื่นค้า บรรณาธิการ)
จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ "เฉลิมบรมราชกุมารี นาฏยวรรณคดีสโมสร": สหวิทยาการแห่งวรรณคดีการแสดง 
จัดโดยภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาดนตรี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558
ภายในเล่มประกอบด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับวรรณคดีการแสดง จำนวน 9 บทความ

 
 

หนังสือ เรื่องเล่า ล.ลิง (สรณัฐ ไตลังคะ และ รัตนพล ชื่นค้า บรรณาธิการ)
จัดพิมพ์เนื่องในการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ละครลิง”: มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จัดโดยภาควิชาวรรณคดี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ภายในเล่มประกอบด้วยบทความ 3 ส่วน คือ ภาคแรก ละครสัตว์-ละครลิง ภาคสอง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดง และภาคสาม ลิงไทย/ลิงเทศกับเรื่องเล่าหลากวัฒนธรรม

 
  หนังสือ จะเก็บเกี่ยวข้าวงามในทุ่งใหม่:ประวัติวรรณกรรมไทยร่วมสมัยในมุมมองร่วมสมัย (สรณัฐ ไตลังคะ และนัทธนัย ประสานนาม บรรณาธิการ) จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ
"เพื่อก้าวข้ามสะพานที่พาดข้าม จะเก็บเกี่ยวข้าวงามในทุ่งใหม่": ประวัติวรรณกรรมไทยร่วมสมัยในมุมมองร่วมสมัย
จัดโดยภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ภายในเล่มประกอบด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยร่วมสมัยจำนวน 9 บทความ
 
     
โครงการสร้างสรรค์และพัฒนาเอกสารวิชาการทางวรรณคดี: ลำดับที่ 2
นิยายแห่งนิยาม: เรื่องเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์การเมืองวัฒนธรรม (พิมพ์ครั้งแรก, 2556)
ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนามโครงการสร้างสรรค์และพัฒนาเอกสารวิชาการทางวรรณคดี: ลำดับที่ 1
วรรณคดีการแสดง (พิมพ์ครั้งแรก, 2554)
ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน

พิพิธพรรณวรรณา:
ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล

 
 
 
แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน:
วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา
ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์:
วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา
 
 
กรองทัศนะด้านภาษาและ
วรรณคดีไทย
วิวิธมาลี
 
 
 
มนุษยศาสตร์ สหวิทยาการแห่งชีวิต 
ดวงแก้วแห่งวรรณกรรม
 
 
 
วรรณกรรม- ศิลปะ – สดุดี
วรรณคดี – ศิลปะ ประสานศิลป์
     
วารสาร Wit:
Where Inspirations Talk
 
 
  

  หน้าหลัก  

  ความเป็นมา ภารกิจ  
ปณิธานและวัตถุประสงค์

  การบริหารองค์กร  

  ประกันคุณภาพ  

  บุคลากร  

  นิสิต  

  หลักสูตร  

  ตัวอย่างแผนการศึกษา  

  คำอธิบายรายวิชา  

  รายวิชาที่เปิดสอน  
ในปีการศึกษาปัจจุบัน

  ประมวลการสอน  

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

  ผลงานภาควิชา  

  ผลงานบุคลากร  

  ผลงานนิสิต  

  เกียรติประวัติและรางวัล  

  ข้อมูลบริการทางวิชาการ  

  บทความ  

 รายงานการวิจัย  

  ข่าวสาร  

 กิจกรรมพิเศษ  

 การรับนิสิต  


 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
 
 
up
@2016 --lit.human.ku.ac.th--
 
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร : 02-940-6979  e-mail: lit@ku.ac.th
 
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงค์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900