ภาควิชาวรรณคดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Humanities, Kasetsart University. email : lit@ku.ac.th


 
 
 
เกียรติประวัติและรางวัล
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งสากลและไทย ก้าวไปกับภาควิชาวรรณคดีรางวัลของอาจารย์   
   รางวัลของนิสิต


 
  รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ และอ.รัตนพล ชื่นค้า
ได้รับโล่บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงแก่คณะมนุษยศาสตร์ ในงานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 35 ปี
ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559
 
  รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ และอ.รัตนพล ชื่นค้า
ได้รับโล่บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงแก่คณะมนุษยศาสตร์ ในงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558
 
  รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ และอ.รัตนพล ชื่นค้า
ได้รับโล่และเงินรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ได้รับรางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำประโยชน์ด้านศาสนา ศิลปะ จากวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

 
 

อาจารย์ฟาริส โยธาสมุทร ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ปี 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
  อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า ได้รับรางวัลชมเชยผลงานวิจัยหัวข้อ "กระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดหนังใหญ่วัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี" จากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52
 

ผศ.นัทธนัย ประสานนาม ได้รับรางวัลต่างๆ จากคณะมนุษยศาสตร์ ได้แก่ รางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ด้านการวิจัย
รางวัลการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และรางวัลด้านการสร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยงาน เนื่องจากได้รับรางวัลด้านการวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลในวันสถาปนาคณะฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555
 
 

ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสืบทอดการพากย์-เจรจาหนังใหญ่และโขนเรื่องรามเกียรติ์ของครูวีระ มีเหมือน” ของอาจารย์รัตนพล ชื่นค้าได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทนิสิตมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา แห่งภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และบุคลากรภาควิชาวรรณคดี ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

 
 

คณาจารย์ภาควิชาวรรณคดี ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะผู้นำชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2554

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม รับรางวัลรองชนะเลิศดันดับสอง จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การประกอบสร้าง ‘ไทย’ ในหนังสือ Lonely Planet: การศึกษาเชิงวาทกรรม” ในกลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาและการศึกษา)  ในการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ.2555 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

 
 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาวรรณคดีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม ได้รับรางวัลดี และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต วิงวอน ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2555 .......

     
 
 
 
 
up


 

  หน้าหลัก  

  ความเป็นมา ภารกิจ  
ปณิธานและวัตถุประสงค์

  การบริหารองค์กร  

  ประกันคุณภาพ  

  บุคลากร  

  นิสิต  

  หลักสูตร  

  ตัวอย่างแผนการศึกษา  

  คำอธิบายรายวิชา  

  รายวิชาที่เปิดสอน  
ในปีการศึกษาปัจจุบัน

  ประมวลการสอน  

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

  ผลงานภาควิชา  

  ผลงานบุคลากร  

  ผลงานนิสิต  

  เกียรติประวัติและรางวัล  

  ข้อมูลบริการทางวิชาการ  

  บทความ  

 รายงานการวิจัย  

  ข่าวสาร  

 กิจกรรมพิเศษ  

 การรับนิสิต  


 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
 
 
up
@2016 --lit.human.ku.ac.th--
 
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร : 02-940-6979  e-mail: lit@ku.ac.th
 
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงค์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900