ภาควิชาวรรณคดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Humanities, Kasetsart University. email : lit@ku.ac.th


 
 
 
เกียรติประวัติและรางวัล
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งสากลและไทย ก้าวไปกับภาควิชาวรรณคดีรางวัลของอาจารย์   
   รางวัลของนิสิต


 
  นายกรกฎ คำแหง นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวรรณคดีไทย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวยศวลัย คล่องพยาบาล นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวรรณคดีไทย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
การแข่งขันแต่งกลอนสด ระดับอุดมศึกษา เนื่องในงาน “รู้รักษ์ภาษาไทยสร้างลมหายใจของชาติ : สุนทรภู่รำลึก”
ประจำปี 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
 
  นายกรกฎ คำแหง นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวรรณคดีไทย
ได้รับรางวัลชมเชย การประชันกลอนสด ครั้งที่ 25 ภายใต้หัวข้อ “แก้วกวีศรีสยาม” ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558
 
นายวธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์ นิสิตสาขาวรรณคดีไทยปี 3 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดเรียงความ"หนังสือเล่มโปรดของฉัน" จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
     
  นายกรกฏ คำแหง นางสาวสิริมาส บำรุงสิน และนางสาวศุภลักษณ์ หอมชื่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขันสักวากลอนสด (ประเภททีม) ระดับอุดมศึกษา ในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
นายเตชิต รอดเชียง นายพิชญาวุฒิ กุมภิโร และนางสาววิรัชพัชร
สุคันธา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
     
  นิสิตสาขาวรรณคดีไทยได้รับรางวัลระดับชาติ ประกวดเพลงยาวรางวัลศรีสุนทรโวหาร ครั้งที่ 1 จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยอง รวม 2 รางวัล ได้แก่นายเตชิต รอดเชียง นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และนายกรกฎ คำแหง นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย วันที่ 26 มิถุนายน ศกนี้
     
  นายพิชญาวุฒิ กุมภิโร และนายวธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์ นิสิตสาขาวรรณคดีไทยชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์เพื่อเข้ารับรางวัลนิสิตที่มีความประพฤติดี ประจำปี 2558 ในวันที่18มิถุนายน ศกนี้
     

นายกรกฎ คำแหง ได้รับรางวัลชมเชย
การประกวดร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     
 

น.ส.ณัฎฐา เอกตาแสง ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรวลเสียงเสนาะทำนอง อ่าน-พากย์-ขับ-ร้อง ซ้องถวาย จัดโดย กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

     
  นายพิชญาวุฒิ กุมภิโร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ในการประกวดบทความวิชาการ ระดับปริญญาตรี โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา" ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
  นายเตชิต รอดเชียง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
กิจกรรมการประกวดและแข่งขันการแต่งกลอนสด ระดับอุดมศึกษาและประชาชน เนื่องในงานวันสุนทรภู่ จังหวัดระยอง ปี 2557
 
  โครงการ "ปันน้ำใจสู่ผู้พิการทางสายตา" ของนิสิตภาควิชาวรรณคดี โดยน.ส.ศุภาพิชญ์ บุญรวบ น.ส.ตวงกนก เพชรบูรณ์ น.ส.ภูมิรัตน์ มีลักษณะ น.ส.นัชชา จิตรสมบูรณ์ น.ส.พิมพ์รำไพ อยู่ขวัญ น.ส.ชฎาพร พันธ์สุข น.ส.ตรองกมล สิงหเสนี ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดผลงานนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
  น.ส.สุทัตตา พาหุมันโต และนายวธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์ ได้รับรางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล" ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  นายอนันต์ รักดี ได้รับรางวัลนิสิตผู้แต่งกายเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ในโครงการมอบรางวัลแต่งกายดีในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 

นิสิตของภาควิชาวรรณคดีที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556 ร่วมถ่ายรูปกับหัวหน้าภาควิชาฯ และรองหัวหน้าภาควิชาฯ เนื่องในโอกาสทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาวรรณคดี

     

น.ส.ศกุนตลา แย้มปิ๋ว คณะมนุษยศาสตร์ เอกวรรณคดี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษา
โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ของธนาคารธนชาต มีสถาบันการศึกษาต่างๆ ทุกระดับ ส่งตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ......
     
 
 
 
 
up


 

  หน้าหลัก  

  ความเป็นมา ภารกิจ  
ปณิธานและวัตถุประสงค์

  การบริหารองค์กร  

  ประกันคุณภาพ  

  บุคลากร  

  นิสิต  

  หลักสูตร  

  ตัวอย่างแผนการศึกษา  

  คำอธิบายรายวิชา  

  รายวิชาที่เปิดสอน  
ในปีการศึกษาปัจจุบัน

  ประมวลการสอน  

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

  ผลงานภาควิชา  

  ผลงานบุคลากร  

  ผลงานนิสิต  

  เกียรติประวัติและรางวัล  

  ข้อมูลบริการทางวิชาการ  

  บทความ  

 รายงานการวิจัย  

  ข่าวสาร  

 กิจกรรมพิเศษ  

 การรับนิสิต  


 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
 
 
up
@2016 --lit.human.ku.ac.th--
 
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร : 02-940-6979  e-mail: lit@ku.ac.th
 
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงค์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900