Faculty of Humanities, Kasetsart University. email : lit@ku.ac.th


 
 
 
บทความ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งสากลและไทย ก้าวไปกับภาควิชาวรรณคดี


อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย

อ.จิรวุฒิ กิจการุณ

อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง
รักแห่งสยามกับบทละครโรมานซ์ของวิลเลียม เชกสเปียร์

รศ.นัทธนัย ประสานนาม
วันนี้อากาศแจ่มใส: ชิกลิทเชื้อสายตะวันออกของหลิวจงเวย
โรงรับจำนำหมายเลข 8: นวนิยายรักเหนือธรรมชาติของเซินเสว่
ฟองอากาศสีฟ้า: บทเรียนความทุกข์ฉบับอ่านง่ายของเลี่ยววี่ฮุ่ย
ปัญหาเรื่องศิลปะในภาพยนตร์รักที่ดีที่สุดของพจน์ อานนท์
ปาฏิหาริย์แห่งวาฬ: การกลับมาของสตรีผู้นำเผ่าพันธุ์
ก่อนโลกจะขานรับ: ชีวิตกับการแสวงหาความงามอันแท้จริง
"ศึกษิต" ในนวนิยายรักของ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ

อ.พรรณราย ชาญหิรัญ

อ.รัตนพล ชื่นค้า
คำพากย์สามตระ เบิกหน้าพระหนังใหญ่: วรรณคดีไทยในมิติพิธีกรรม
กระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดหนังใหญ่วัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี
บทวิจารณ์หนังสืออาเซียนจากมิติวรรณกรรม: อดีตถึงยุคโลกาภิวัตน์
แกะรอยหนังโลม: บทพินิจความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับทัศนศิลป์ในภาพหนังใหญ่
คุณค่าทางวรรณศิลป์ในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
โขน-หนังใหญ่ ใครว่าพากย์-เจรจาเหมือนกัน ?
การพากย์-เจรจาหนังใหญ่: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหาย

ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ
วรรณคดีและนาฎศิลป์ไทยในงานจิตรกรรมของจักรพันธุ์_โปษยกฤต
มณีปัญญากับภาษากวี
บทพรรณนาธรรมชาติในวรรณคดีไทย ความจริง ความสมจริงและความงามทางวรรณศิลป์
บทผนวก วรรณกรรมยอพระเกียรติของไทย

รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
เพศวิถีและอารมณ์ปรารถนาในนวนิยายเรื่อง เราลิขิต ของ ร.จันทะพิมพะ
วาทกรรมว่าด้วยชนบทในวรรณกรรมของไม้ เมืองเดิม
If On A Winter's Night A Traveler ของอิตาโลคัลวีโน : ทำไมเราจึงอ่าน?
ถิ่นฐานกับอัตลักษณ์ของชาวอะบอริจิน : พิจารณาจากเรื่องสั้นออสเตรเลีย
สุรชัย จันทิมาธร : ปรารถนาเรืองรอง จึงบังเกิดครรลอง ให้พี่น้องได้ชื่นชม

 
 
 
 

  หน้าหลัก  

  ความเป็นมา ภารกิจ  
ปณิธานและวัตถุประสงค์

  การบริหารองค์กร  

  ประกันคุณภาพ  

  บุคลากร  

  นิสิต  

  หลักสูตร  

  ตัวอย่างแผนการศึกษา  

  คำอธิบายรายวิชา  

  รายวิชาที่เปิดสอน  
ในปีการศึกษาปัจจุบัน

  ประมวลการสอน  

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

  ผลงานภาควิชา  

  ผลงานบุคลากร  

  ผลงานนิสิต  

  เกียรติประวัติและรางวัล  

  ข้อมูลบริการทางวิชาการ  

  บทความ  

 รายงานการวิจัย  

  ข่าวสาร  

 กิจกรรมพิเศษ  

 การรับนิสิต  


 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
 
 
up
@2016 --lit.human.ku.ac.th--
 
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร : 02-940-6979  e-mail: lit@ku.ac.th
 
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงค์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900