Faculty of Humanities, Kasetsart University. email : lit@ku.ac.th


 
 
 
รายงานการวิจัย
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งสากลและไทย ก้าวไปกับภาควิชาวรรณคดี


ตะวันออกในนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการ
   
ปฐมสมโพธิวัดตองปุ: ความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมกับวรรณกรรมพุทธประวัติ
   
ทวิภพ
   
บทละครเวทีสมัยใหม่ของไทยทศวรรษ 2510
   
คุณค่าของทำเนียบนักเขียนและรายชื่อวรรณคดีสยาม
ของพระสารสาสน์พลขันธ์ต่อการศึกษาวรรณคดีไทย


โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาวรรณคดี
 
ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัดตรัง
 
ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัดตรัง Slideshow.pdf
   
กระบวนทัศน์สมัยใหม่ในการประมวลข้อมูลด้านวรรณคดีไทย :
ข้อสังเกตจากการศึกษา “ ทำเนียบนักเขียนไทย ” ของเยรินี
Slideshow.pdf
   
ประมวลการสอนของภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนิสิต
   
เลือด หยาดเหงื่อ และน้ำตา : การสร้างอัตลักษณ์คนข้ามเพศ
ในนวนิยาย เรื่อง ทางสายที่สาม ของกีรติ ชนา
   

 

  หน้าหลัก  

  ความเป็นมา ภารกิจ  
ปณิธานและวัตถุประสงค์

  การบริหารองค์กร  

  ประกันคุณภาพ  

  บุคลากร  

  นิสิต  

  หลักสูตร  

  ตัวอย่างแผนการศึกษา  

  คำอธิบายรายวิชา  

  รายวิชาที่เปิดสอน  
ในปีการศึกษาปัจจุบัน

  ประมวลการสอน  

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

  ผลงานภาควิชา  

  ผลงานบุคลากร  

  ผลงานนิสิต  

  เกียรติประวัติและรางวัล  

  ข้อมูลบริการทางวิชาการ  

  บทความ  

 รายงานการวิจัย  

  ข่าวสาร  

 กิจกรรมพิเศษ  

 การรับนิสิต  


 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
up
@2016 --lit.human.ku.ac.th--
 
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร : 02-940-6979  e-mail: lit@ku.ac.th
 
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงค์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900