Faculty of Humanities, Kasetsart University. email : lit@ku.ac.th


 
 
 
ข่าวสาร
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งสากลและไทย ก้าวไปกับภาควิชาวรรณคดี


30-11-2559

 


โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง

“ฉลองรัชเฉลิมนคร กรองอักษรเทิดราชา”: สหวิทยาการวิศาลศิลป์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จัดโดย ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาดนตรี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ.pdf

ใบสมัคร.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์

21-07-2559

 
poster


ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายทางวิชาการชุด

"กรองกานท์มณี บูชากวีรัตนะ"

ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
e-mail : fhumrpc@ku.ac.th โทรศัพท์:02-579-5566-8 ต่อ 1402

xx-xx-2559

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมเสนอผลงานวิจัยย่อยเรื่อง
“ชุมชน ความทรงจำและพิธีกรรมกับการจัดการชุมชน”
เนื่องในโอกาส 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโดย โครงการวิจัยการศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่นี่

ใบสมัคร.word
ใบสมัคร.pdf

โครงการ.pdf


6-11-2558

 "ขอเชิญนักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง

“เฉลิมบรมราชกุมารี นาฏยวรรณคดีสโมสร”: สหวิทยาการแห่งวรรณคดีการแสดง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พุทธศักราช 2558


ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2558 เวลา 8.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโดย ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาดนตรี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และ
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/g4aKsijsph
หรือดาวโหลดใบสมัครด้านล่าง"


ใบสมัคร

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง
“เฉลิมบรมราชกุมารี นาฏยวรรณคดีสโมสร”: สหวิทยาการแห่งวรรณคดีการแสดง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พุทธศักราช 255816-07-2558

 
"ขอความร่วมมือบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี)
ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ทั้งสาขาวรรณคดีไทยและวรรณคดีอังกฤษ
ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ/ศึกษาต่อของบัณฑิต
โดยดาวโหลดไฟล์แบบสอบถามตามลิงก์ด้านล่างนี้ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
และส่งไฟล์ผ่านทางอีเมล์มาที่ fhumkyn@ku.ac.th ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม นี้


แบบสอบถาม.word
แบบสอบถาม.pdf

ภาควิชาวรรณคดีขอขอบคุณในความร่วมมือของบัณฑิตทุกท่านมา ณ ที่นี้"

16-07-2558
 


ขอเชิญนักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการสโมสรวรรณคดีศึกษาปีที่ 5
"วรรณคดีไทยศึกษาพลัดถิ่นในคริสต์ศตวรรษที่ 21"
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โครงการวรรณคดีไทยศึกษาพลัดถิ่น

ใบสมัคร โครงการวรรณคดีพลัดถิ่น

จัดโดยภาควิชาวรรณคดี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26-06-2558

   
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง
ละครลิง”: มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 8.30-16.00 น.
ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


- โครงการละครลิง
- ใบสมัคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
และรับหนังสือประกอบการสัมมนาฟรีจัดโดย
โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
ภาควิชาวรรณคดี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
1-10-2557
 

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ

(1.) "Claude Levi-Strauss ในความทรงจำ: การประยุกต์แนวคิดโครงสร้าง
นิยมเพื่อการศึกษานิทานพื้นบ้านและตำนานประจำถิ่น
"
โดย อ.ดร.สายป่าน ปุริวรรณชนะ วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1

(2.) "ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตะวันออก"
โดย ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2

(3.) "เรื่องอิเหนาที่เราไม่รู้: ข้อค้นพบและประสบการณ์จากงานวิจัย"
โดย อ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4)

(4.) "เปนบำเทิงธรณี-แสนสนุกศรีอโยธยา: มรดกวรรณคดีการแสดงไทยสมัยอยุธยา"
โดยอ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์ ภาควิชาดนตรี อ.ฟาริส โยธาสมุทร และอ.รัตนพล ชื่นค้า
ภาควิชาวรรณคดี วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1

สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งชื่อเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่
fhumfry@ku.ac.th โดยระบุโครงการที่ต้องการเข้าร่วม พร้อมชื่อ-สกุล
หน่วยงานต้นสังกัด ทุกโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม


3-10-2557

ขอเชิญนักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “เพื่อก้าวข้ามสะพานที่พาดข้าม จะเก็บเกี่ยวข้าวงามในทุ่งใหม่”: ประวัติวรรณกรรมไทยร่วมสมัยในมุมมองร่วมสมัย
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00-16.30 น.
ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
- ใบสมัคร

จัดโดยภาควิชาวรรณคดี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
2-8-2557
  " รับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทย
เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี)
โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557"

- ประกาศรับสมัคร
- ใบสมัคร

04-11-2556
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล
จัดโดย ภาควิชาวรรณคดี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

- โครงการพิพิธพรรณวรรณา
- ใบสมัคร โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

15-07-2556
  "ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย สังกัดภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์"

03-06-2556
  "ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย ภาควิชาวรรณคดี"
 

"ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส ภาควิชาวรรณคดี"

03-04-2556
 
12-2-2556
 
ข่าวสารอื่นๆ
 
 
up


 

  หน้าหลัก  

  ความเป็นมา ภารกิจ  
ปณิธานและวัตถุประสงค์

  การบริหารองค์กร  

  ประกันคุณภาพ  

  บุคลากร  

  นิสิต  

  หลักสูตร  

  ตัวอย่างแผนการศึกษา  

  คำอธิบายรายวิชา  

  รายวิชาที่เปิดสอน  
ในปีการศึกษาปัจจุบัน

  ประมวลการสอน  

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

  ผลงานภาควิชา  

  ผลงานบุคลากร  

  ผลงานนิสิต  

  เกียรติประวัติและรางวัล  

  ข้อมูลบริการทางวิชาการ  

  บทความ  

 รายงานการวิจัย  

  ข่าวสาร  

 กิจกรรมพิเศษ  

 การรับนิสิต  


 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
 
 
up
@2016 --lit.human.ku.ac.th--
 
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร : 02-940-6979  e-mail: lit@ku.ac.th
 
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงค์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900