Faculty of Humanities, Kasetsart University. email : lit@ku.ac.th


 
 
 
กิจกรรมพิเศษ 2558
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งสากลและไทย ก้าวไปกับภาควิชาวรรณคดี

 
 

  บุคลากรภาควิชาวรรณคดีเข้าร่วมโครงการ “การจัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศ” สัมมนาบุคลากรภาควิชาวรรณคดีเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพ
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี
 
  นายกรกฎา บุญวิชัย นายพิพัฒน์ มิขันหมาก นายพิชญาวุฒิ กุมภิโร นายวธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวรรณคดีไทย
นายธัชวิน ยศเฉลิมวงศ์ นางสาวปรียาณัฐ ขำแก้ว นิสิตปริญญาโท สาขาวรรณคดีไทย
เข้ารับทุนการศึกษาจากนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เนื่องใน
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ที่ตำหนักวาสุกรี
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558
 
  โครงการประชุมเสนอผลงานวิจัยย่อยเรื่อง “ชุมชน ความทรงจำและพิธีกรรมกับการจัดการชุมชน”
ภายใต้โครงการวิจัยการศึษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
จัดโดยภาควิชาวรรณคดีร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
 

  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “เฉลิมบรมราชกุมารี นาฏยวรรณคดีสโมสร”: สหวิทยาการแห่งวรรณคดีการแสดง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พุทธศักราช 2558
จัดโดยภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาดนตรี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558
 
 กิจกรรมพิเศษ 2557
 กิจกรรมพิเศษ 2556
 กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ
   
 

  หน้าหลัก  

  ความเป็นมา ภารกิจ  
ปณิธานและวัตถุประสงค์

  การบริหารองค์กร  

  ประกันคุณภาพ  

  บุคลากร  

  นิสิต  

  หลักสูตร  

  ตัวอย่างแผนการศึกษา  

  คำอธิบายรายวิชา  

  รายวิชาที่เปิดสอน  
ในปีการศึกษาปัจจุบัน

  ประมวลการสอน  

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

  ผลงานภาควิชา  

  ผลงานบุคลากร  

  ผลงานนิสิต  

  เกียรติประวัติและรางวัล  

  ข้อมูลบริการทางวิชาการ  

  บทความ  

 รายงานการวิจัย  

  ข่าวสาร  

 กิจกรรมพิเศษ  

 การรับนิสิต  


 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
up
@2016 --lit.human.ku.ac.th--
 
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร : 02-940-6979  e-mail: lit@ku.ac.th
 
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงค์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900