กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2546-2547
    เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งสากลและไทย ก้าวไปกับภาควิชาวรรณคดี
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
13
14
 

1. 11 กันยายน 2547 โครงการทัศนศึกษาวัดวิษณุ
2.  9 กันยายน 2547 การประกวดอ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2547
3. 20 กุมภาพันธ์ 2547 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สร้อยปัญญา : วิวัฒนาการวิทยานิพนธ์ทางวรรณคดีไทย
4. 14 กุมภาพันธ์ 2547 โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี
5. 13 กุมภาพันธ์ 2547 โครงการเสวนาวรรณกรรมเรื่อง นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ วิทยากร รองศาสตราจารย์
ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ วินทร์ เลียววาริณ
6. 22 มกราคม 2547 โครงการบรรยายพิเศษเรื่องปฐมสมโพธิฉบับวัดพระเชตุพน วิทยากร พระศรีวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวีดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
7. 17 มกราคม 2547 โครงการทัศนศึกษาพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
8. 11 ธันวาคม 2546 กิจกรรมวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
9. 11 ธันวาคม 2546 นิสิตวิชาเอกวรรณคดีไทยที่ได้รับทุนการศึกษาวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ณ ตำหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
10.  9 ธันวาคม 2546 กิจกรรมงานวัฒนธรรมนานาชาติ สาขาวรรณคดีอังกฤษแสดงละครเพลง
“The Nutcracker”
11. 23 สิงหาคม 2546 โครงการทัศนศึกษาหมู่บ้านไทยยวน ลพบุรี
12. 20 สิงหาคม 2546 โครงการเสวนาวรรณกรรมเรื่อง ความน่าจะเป็น ของปราบดา หยุ่น เรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ประจำปี 2546
13. 23 สิงหาคม 2546 โครงการทัศนศึกษาหมู่บ้านไทยบึ้ง
14. 28 มิถุนายน 2546 โครงการทัศนศึกษาลุ่มน้ำนครชัยศรี นครปฐม
 
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๗๙- ๕๕๖๖-๘ ต่อ ๔๐๒ โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๙๗๙  email address : lit@ku.ac.th