กิจกรรมเสริมหลักสูตร - ภาควิชาวรรณคดี มก.
 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2548-2550  
   

6 กรกฎาคม 2548

 

โครงการทัศนศึกษาวังบางขุนพรหม วังเทวะเวสม์

19 สิงหาคม 2548

 

โครงการทัศนศึกษาบ้านพิพิธภัณฑ์ หอภาพยนตร์แห่งชาติ และบ้านกวีจ่าง แซ่ตั้ง สวนศิลป์มีเซียม

3 กันยายน 2548

 

โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก เขตบางรัก และเสวนาวรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรม
สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2

9 พฤศจิกายน 2548

 

โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสาขาวรรณคดี

25 มกราคม 2549

 

โครงการทัศนศึกษาเมืองโบราณ

5 กุมภาพันธ์ 2549

 

โครงการทัศนศึกษาบ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมท

1 มิถุนายน 2549

 

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาวรรณคดี ปีการศึกษา 2549

19 สิงหาคม 2549

 

โครงการทัศนศึกษาภูมิสถานฝั่งธนและชุมชนหลากวัฒนธรรมและฉากสำคัญในวรรณกรรม

23 สิงหาคม 2549

 

โครงการวรรณกรรมเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา

25 สิงหาคม 2549

 

โครงการทัศนศึกษาคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน

30 สิงหาคม 2549

 

โครงการอ่านตีความกวีนิพนธ์ Poetry Reading and Poetry Appreciation

6 กันยายน 2549

 

โครงการประกวดอ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษครั้งที่ 4

6 กันยายน 2549

 

โครงการทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดเญจมบพิตร“ งามแห่งงานศิลปะรัตนโกสินทร์”

13 กันยายน 2549

 

เสวนาวรรณกรรม “ พลังกวีนิพนธ์ ”

29 พฤศจิกายน 2549

 

โครงการทัศนศึกษาสยามสมาคม

30 พฤศจิกายน 2549

 

โครงการทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

11 ธันวาคม 2549

 

นิสิตภาควิชาวรรณคดีรับทุนการศึกษา เนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

15 มกราคม 2550

 

โครงการทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา“ ตามรอย ศิลปะ วรรณกรรม ที่กรุงเก่า ”

16 มกราคม 2550

 

กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนวิชา 373446 วรรณกรรมร่วมสมัย “Animal Farm จากอักษรสู่ละคร”

24 มกราคม 2550

 

เสวนาวรรณกรรม วาทกรรมรัฐนิยม : การเมืองและสังคมในสถาปัตยกรรมและวรรณคดี

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๗๙- ๕๕๖๖-๘ ต่อ ๔๐๒ โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๙๗๙  email address : lit@ku.ac.th