กิจกรรมเสริมหลักสูตร - ภาควิชาวรรณคดี มก.
 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2550-2551
   
ปีการศึกษา 2550 - 2551 ปีการศึกษา 2548 - 2550 ปีการศึกษา 2546 - 2547

วันที่

โครงการ

15 กรกฎาคม 2550

ยลศิลปะรัตนโกสินทร์ : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

18 กรกฎาคม 2550

สัมมนานิสิตฝึกงาน

18-19 สิงหาคม 2550

ทัศนศึกษาจังหวัดลพบุรี

22 สิงหาคม 2550

เสวนาวรรณกรรม “ รินสายขนบวรรณศิลป์สืบสร้าง”

25 สิงหาคม 2550

ทัศนศึกษาวัดวิษณุ

31 สิงหาคม 2550

การอ่านตีความบทกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ

6 กันยายน 2550

บรรยายพิเศษ “ จากวรรณกรรมสู่การแสดง ”

7 กันยายน 2550

Poetry Readind Contest V

19 กันยายน 2550

Role Play นักแสดงละครมือสมัครเล่น

9 ตุลาคม 2550

สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

28 พฤศจิกายน 2550

“ พบกันครึ่งทาง ” มัชฌิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่1 ภาควิชาวรรณคดี

11 ธันวาคม 2550

นิสิตภาควิชาวรรณคดีรับทุนการศึกษา เนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

18 ธันวาคม 2550

บรรยายพิเศษ “ การเมืองและสังคม ”

20 ธันวาคม 2550

ทัศนศึกษา ศาสตร์และศิลป์ที่วัดโพธิ์

9 มกราคม 2551

จินตนิยมในวรรณคดี ศิลปะ และดนตรี

19 มกราคม 2551

ทัศนศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “ เยือนถิ่นศิลปะและวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม ”

14 กุมภาพันธ์ 2551

โครงการการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ ในนามของความรัก”

7-8 พฤษภาคม 2551

โครงการ “ ตามรอยวรรณคดี” : การอบรมเทคนิคการสอนวิชาวรรณคดีไทยระดับมัธยม
  ภาพรับประกาศนียบัตร โครงการ “ ตามรอยวรรณคดี”

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๗๙- ๕๕๖๖-๘ ต่อ ๔๐๒ โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๙๗๙  email address : lit@ku.ac.th