2552
2550 - 2551
2548 - 2550
2546 - 2547
ภาพกิจกรรม
PoetryVII (Fri 4 Sep 2009)
การเรียนรู้แบบบูรณาการ ทัศนศึกษาจ. กาญจนบุรี
คลองสาน52
คาราวานนิทาน
นัดพบเพื่อทบทวน
ปฐมนิเทศ52
โลกวรรณกรรมและภาพยนตร์ของอุทิศ เหมะมูล
วัดวิษณุ52
 
สรุปโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2552
   
   
   
 
   

  เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งสากลและไทย ก้าวไปกับภาควิชาวรรณคดี
 
 
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๗๙- ๕๕๖๖-๘ ต่อ ๔๐๒ โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๙๗๙  email address : lit@ku.ac.th