2553
2552
2550 - 2551
2548 - 2550
2546 - 2547
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2553
Poetry Readind Contest 8
การเมืองเรื่องประวัติวรรณคดีไทย อ.ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาต
จากลายลักษณ์สู่หน้า ม่าน วรรณกรรมดัดแปลงเพื่อการแสดงละครเวที
ตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ทัศนศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑฺ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ
ทัศนานิทรรศการนิทรรศรัตนโกสินทร์
พิพิธทัศนา
วัดวิษณุ
วิถีชีวิตชาวสวนฝั่งธน
สยามสมาคม
สัมมนานิสิตฝึกงาน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2553
   

  เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งสากลและไทย ก้าวไปกับภาควิชาวรรณคดี
 
 
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๗๙- ๕๕๖๖-๘ ต่อ ๔๐๒ โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๙๗๙  email address : lit@ku.ac.th