เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งสากลและไทย ก้าวไปกับภาควิชาวรรณคดี

 
 
 
 
2550 - 2551
2548 - 2550
2546 - 2547
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2554
เรียนรู้การเมืองไทย ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 22 มิ.ย 54
การบรรยายสาธารณะสโมสรวรรณคดีศึกษา ปีที่ 1 ครั้งที่ 1-วรรณคดีวิจารณ์เชิงนิเวศ 20 ก.ค.54
การบรรยายสาธารณะสโมสรวรรณคดีศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 3 วรรณกรรมไทยในยุคสงครามเย็น 24 ส.ค.54
โครงการ Role Play บทบาทสมมติ นักแสดงละครมือสมัครเล่น 23 ก.ย.54
นิสิตได้รับทุนการศึกษาในวันสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 11 ธ.ค.2554
นิทรรศนฺรัตนโกสินทร์กับวรรณคดีไทย 11 ม.ค.55
ทัศนศึกษานอกสถานที่ หอสมุดดำรงราชานุภาพ 17 ม.ค. 55
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ห้องสมุดต้นฉบับ 25 ม.ค.55
การบรรยายพิเศษ โครงสร้างนิยมกับการวิเคราะห์นิทานและตำนานพื้นบ้าน โดย อ.ดร.ปรมินท์ จารุวร 25 ม.ค.55
สัมมนาวิชาการ 100 ปีชาตกาลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ 18 ก.พ.55
วรรณกรรมกับชีวิตในสายตากวี-ศักดิ์สิริ มีสมสืบ 23 ก.พ. 55
นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง จารึกวัดพระเชตุพนได้รับการยกย่องเป็นมรดกความทรงจำโลก
ตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 15 มี.ค.55
   
 
 
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงค์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร : 02-940-6979  e-mail: lit@ku.ac.th