เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งสากลและไทย ก้าวไปกับภาควิชาวรรณคดี

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2555
1 ทัศนศึกษาวัดสุทัศน์เทพวราราม 2 ก.ย.2555
 
2 การประกวดอ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 10 วันที่ 19 ก.ย.2555
 
3 ทัศนศึกษาวัดซางตาครู้สและมัสยิดบางหลวง 22 ก.ย.2555
 
4 ยลนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สัมผัสแผ่นดินรัตนกวี วันที่ 15 พ.ย 2555
 
5 ราชาธิราช มรดกวรรณคดีดัดแปลงเพื่อการแสดง วันที่ 2 ธ.ค.2555
ณ โรงละครแห่งชาติ
 
6 นางเสือง ละคร-วรรณคดี ในวิถีประวัติศาสตร์ วันที่ 22 ม.ค. 2556
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
7 การบรรยายพิเศษ Western Art and Fashion Trends วันที่ 9 ม.ค.2556
 
8 ทัศนศึกษานอกสถานที่พระราชวังพญาไท วันที่ 5 ก.พ. 2556
 
9 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่หอสมุดดำรงราชานุภาพและวังวรดิศ วันที่ 11 ก.พ.2556
 
10 โครงการส่งเสริมความรู้คู่บันเทิง วันที่ 13 ก.พ. 2556 ภาควิชาวรรณคดีร่วมกับสำนักหอสมุด
 
11 โครงการพบกันครึ่งทาง 13 ก.พ.2556
 
12 การบรรยายสาธารณะสโมสรวรรณคดีศึกษา ปีที่ 2 ครั้งที่ 2-สัตวศึกษากับวรรณคดีวิจารณ์
โดย อ.มิ่ง ปัญหา 13 ก.พ.2556
 
13 Role Play บทบาทสมมติ นักแสดงละครมือสมัครเล่น วันที่ 18 ก.พ.2556
 
14 บรรยายพิเศษเรื่อง ตำนาน-นิทาน-วรรณคดี แนวคิดและกลวิธีดัดแปลงเพื่อการแสดง
วันที่ 19 ก.พ.2556 โดย รศ.พรรัตน์ ดำรุง
 
15 การบรรยายสาธารณะสโมสรวรรณคดีศึกษา ปีที่ 2 ครั้งที่ 2-การเขียนแบบอิตถีเพศ
โดย อ.วันรัก สุวรรณวัฒนา 20 ก.พ.2556
 


 

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๗๙- ๕๕๖๖-๘ ต่อ ๔๐๒ โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๙๗๙  email address : lit@ku.ac.th