- ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน - ภาควิชาวรรณคดี -

 

นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี,
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2550

ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน


ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4401 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th