ฐานข้อมูลตัวละครเด่นในวรรณคดีปี 2553

 

 


1. Link งานของ
น.ส.เพ็ญสิริ ต้องจิตต์ 5211103475
น.ส.สุทธาทิพย์ ศรีละคร 5211103521

ชื่อตัวละคร: Sibyll Patricia Trelawney
ชื่อวรรณกรรม: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

http://pirun.ku.ac.th/~b521110347/

2. Link งานของ
นายภูวดล สังขวิฑูรย์ 50113562
นายปวรุตม์ อุษาสกุลดี 5211100123

ชื่อตัวละคร: Gulliver
ชื่อวรรณกรรม: Gulliver’s Travel

http://pirun.ku.ac.th/~b521110012/Gulliver1/version Eng

http://pirun.ku.ac.th/~b521110012/Gulliver2/version Thai

3. Link งานของ
นางสาวพีชญนาถ โรจน์รัตนพล 5211103467
น.ส.ธนาภา ชนะอุดมทรัพย์ 5211101499

ชื่อตัวละคร: Pamela
ชื่อวรรณกรรม: Pamela

http://pirun.ku.ac.th/~b521110149/1Cover.html

4. Link งานของ
น.ส.พรนภา อรรถภาพ 5211103432
น.ส.จารีลักษณ์ ธีรนรเศรษฐ์ 5211103408

ชื่อตัวละคร: Remus Lupin
ชื่อวรรณกรรม: Harry Potter

http://pirun.ku.ac.th/~b521110343/SinG_A_SonG/homepage.html

5. Link งานของ
น.ส.พิมพิกา โกประพัฒน์พงศ์ 5211103459
น.ส.กมลชนก ตันติมาลา 5211103386

ชื่อตัวละคร: Artemis Fowl
ชื่อวรรณกรรม: Artemis Fowl

http://www.artemisfowl22.ob.tc/indexENG.html

6. Link งานของ
นางสาวณัฏฐ์ชัญญา ปรีชารัชช 5211103416
นางสาวมาศวิกา ไชยภู 5211103483

ชื่อตัวละคร: Prince Caspian
ชื่อวรรณกรรม: The Chronicle’s of Narnia

http://pirun.ku.ac.th/~b521110348/naniafp.html

7. Link งานของ
นางสาวคุลิกา ชนะสิทธิ์ 5211103394
นายโสภณ หิปปายน 5211103530

ชื่อตัวละคร: Mrs. Nellie Lovett
ชื่อวรรณกรรม: Sweeny Todd

http://pirun.ku.ac.th/~b521110339

8. Link งานของ
นางสาวพัชชลัยย์ ธารพระจันทร์ 5211103441
นางสาวอิษยา ประเสริฐทรัพย์ 5211103556

ชื่อตัวละคร: Tom Long
ชื่อวรรณกรรม: Tom's Midnight Garden

http://pirun.ku.ac.th/~b521110344/Web/Untitled-1.html

9. Link งานของ
น.ส.พิมพิกา โกประพัฒน์พงศ์ 5211103459
นางสาวพีชญนาถ โรจน์รัตนพล 5211103467
น.ส.ธนาภา ชนะอุดมทรัพย์ 5211101499
นายปวรุตม์ อุษาสกุลดี 5211100123

ชื่อตัวละคร: London Carter
ชื่อวรรณกรรม: A Walk to Remember

http://www.pirun.ku.ac.th/~b521110149/a walk to remember/Cover1.html

10. Link งานของ
น.ส. จารีลักษณ์ ธีรนรเศรษฐ์ 5211103408
น.ส. พรนภา อรรถภาพ 5211103432
น.ส.เพ็ญศิริ ต้องจิตต์ 5211103475
น.ส.สุทธาทิพย์ ศรีละคร 5211103521

ชื่อตัวละคร: Blair Waldof
ชื่อวรรณกรรม: Gossip Girl

http://pirun.ku.ac.th/~b521110347/Gossip-Girl/index-Gossip Girl.html

11. Link งานของ
นางสาวกมลชนก ตันติมาลา 5211103386
นางสาวรสริน มากิตติธร 5211103491
นางสาวศศิธร สิงหเดชาชัย 5211103505
นางสาวสราญญา คูณโชติพงศ์ 5211103513

ชื่อตัวละคร: Ed Tom Bell, Llewelyn Moss และ Anton Chigurh
ชื่อวรรณกรรม: No Country for Old Man

http://pirun.ku.ac.th/~b521110351/DREAM/no_country_for_old_men/

12. Link งานของ
นายภัทรพงศ์ ตันสุวรรณนนท์ 5211102070
น.ส.บงกช โชคดีพาณิชย์ 5211103424
น.ส.มาศวิกา ไชยภู 5211103483
นายโสภณ หิปปายน 5211103530

ชื่อตัวละคร: Hester Prynne
ชื่อวรรณกรรม: Scarlet Letter

http://pirun.ku.ac.th/~b521110348/Scarlet Letter/

13. Link งานของ
น.ส.ภัสสร รินยา 50110550
น.ส. พัชรี คามจังหาร 50114115
น.ส.พิม์สิริ วิเศษศรี 50114123

ชื่อตัวละคร: Torvald
ชื่อวรรณกรรม: A Doll’s House

http://pirun.ku.ac.th/~b5011411

14. Link งานของ
น.ส.ศราวดี หอมทรัพย์ 51113959
น.ส.ลักษิกา ภู่ศิริ 51113942

ชื่อตัวละคร: Darcy
ชื่อวรรณกรรม: Pride and Prejudice

http://www.darcy.ob.tc/

15. Link งานของ
นายณัฐวุฒิ เลาะไธสง 50114057
นายโกสุม หงษ์เงิน 50114024

ชื่อตัวละคร: Stanley
ชื่อวรรณกรรม: A Streetcar Named Desire

http://pirun.ku.ac.th/~b5011405/home_en.html