ฐานข้อมูลตัวละครเด่นในวรรณคดีปี 2555

 

 


ลำดับที่ 1.
ชื่อตัวละคร: Sabina
ชื่อวรรณกรรม: The Skin of Our Teeth

ผู้จัดทำ
1. นางสาวชนากานต์ หัตถการุณย์
2. นางสาวอิงอร อ้นบางเขน

http://pirun.ku.ac.th/~b521110223/EVO_Ame_web/sabinah.html

ลำดับที่ 2.
ชื่อตัวละคร: Hawkeye
ชื่อวรรณกรรม: The Last Mohicans

ผู้จัดทำ
1. นางสาววริศรา บุญประกอบ
2. นายวัฒนชัย ดีน้อย

http://pirun.ku.ac.th/~b521110213/Home.html

ลำดับที่ 3.
ชื่อตัวละคร: Jay Gatsby
ชื่อวรรณกรรม: The Great Gatsby

ผู้จัดทำ
1. นางสาวลลิตา ทับทอง
2. นางสาวนวลพรรณ รอดพ้น
3. นางสาววิลาวรรณ เต็มบุญบริสุทธิ์

http://www.thegreatgatsby.thmy.com/

ลำดับที่ 4.
ชื่อตัวละคร: Eddie
ชื่อวรรณกรรม: Five People You Meet in Heaven

ผู้จัดทำ
1. นางสาวกนกพร สุขสะอาด
2. นายยงสุวัฒน์ ไตรวิทยาวัฒน์
3. นางสาวอสมา วงษ์โกวิท

http://www.fivepeopleyoumeet.thmy.com/

ลำดับที่ 5.
ชื่อตัวละคร: Amanda Wingfield
ชื่อวรรณกรรม: The Glass Manegerie

ผู้จัดทำ
1. นางสาวกุลธิดา บุหงาแดง
2. นางสาวณัฐฐฐิติ คำมูล

http://www.theglassmenagerie.thmy.com/index.html

ลำดับที่ 6.
ชื่อตัวละคร: Morrie
ชื่อวรรณกรรม: Tuesdays with Morrie

ผู้จัดทำ
1. นางสาวณิชกมล ฤกษะสาร
2. นางสาวทิชารัตน์ คึมภูเขียว
3. นางสาวสุพิรญาณ์ ตั้งกมลเลิศ

http://www.morrie.thmy.com/

ลำดับที่ 7.
ชื่อตัวละคร: Jim
ชื่อวรรณกรรม: The Adventures of Huckleberry Finn

ผู้จัดทำ
1. นางสาวหัสยา เกิดสุทธิ
2. นางสาวอรวีณ์ ไตรยัญสุวรรณ

http://www.huckfinn.thmy.com/

ลำดับที่ 8.
ชื่อตัวละคร: Sethe
ชื่อวรรณกรรม: Beloved

ผู้จัดทำ
1. นางสาวจารีลักษณ์ ธีรนรเศรษฐ์
2. นางสาวบงกช โชคดีพาณิชย์

http://belovedsethe.blogspot.com/

ลำดับที่ 9.
ชื่อตัวละคร: Napoleon, Snowball
ชื่อวรรณกรรม: Animal Farm

ผู้จัดทำ
1. นางสาวกมลชนก ตันติมาลา
2. นางสาวศศิธร สิงหเดชาชัย

http://animalfarm.dop9.com/cha.html

ลำดับที่ 10.
ชื่อตัวละคร: Stephen Dedalus
ชื่อวรรณกรรม: A Portrait of the Artist as a Young Man

ผู้จัดทำ
1. นางสาวจารีลักษณ์ ธีรนรเศรษฐ์
2. นางสาวบงกช โชคดีพาณิชย์

http://www.dedalus.pusku.com/

ลำดับที่ 11.
ชื่อตัวละคร: Mrs. Ramsay
ชื่อวรรณกรรม: To The Light House

ผู้จัดทำ
1. นางสาวธนาภา ชนะอุดมทรัพย์
2. นางสาวพีชญนาถ โรจน์รัตนพล

http://mrsramsaytothelighthouse.webs.com/

ลำดับที่ 12.
ชื่อตัวละคร: Paul Morel
ชื่อวรรณกรรม: Sons and Lovers

ผู้จัดทำ
1. นางสาวโชติกา ชนะสิทธิ์
2. นางสาวณัฏฐ์ชัญญา ปรีชารัชช

http://pirun.ku.ac.th/~b521110339/snl/index.html

ลำดับที่ 13.
ชื่อตัวละคร: The Time Traveler
ชื่อวรรณกรรม: The Time Machine

ผู้จัดทำ
1. นางสาวพัชชลัยย์ ธารพระจันทร์
2. นางสาวกมลชนก ตันติมาลา

http://pirun.ku.ac.th/~b521110355/

ลำดับที่ 14.
ชื่อตัวละคร: Guildenstern
ชื่อวรรณกรรม: Rosencrantz and Guildenstern Are Dead

ผู้จัดทำ
1. นางสาวมาศวิกา ไชยภู
2. นางสาวสราญญา คูณโชติพงศ์

http://site-1361783869282-8956595308856753289.webs.com/