กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

Dr.Dina Iordanova ศาสตราจารย์ด้านภาพยนตร์โลกประจำ Department of Film Studies, University of St.Andrews สหราชอาณาจักร ผู้ก่อตั้งและบริหาร Centre for Film Studies และผู้ริเริ่มโครงการจัดพิมพ์ตำราและหนังสือด้านภาพยนตร์ศึกษาของ University of St.Andrews เข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี และคณาจารย์ภาควิชาวรรณคดี เพื่อหารือเรื่องการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านวรรณคดีศึกษา ภาพยนตร์ศึกษา และวัฒนธรรมศึกษาระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4401 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th