กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Sidonie Smith ศาสตราจารย์ทางวรรณคดีและสตรีศึกษาจาก University of Michigan, Ann Arbor สหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวรรณกรรมประเภทอัตชีวประวัติ และสิทธิมนุษยชนในวรรณกรรมบรรยายเรื่อง “Women, Life Narrative, Politics” วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม เป็นผู้ประสานงานโครงการฝ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4401 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th