กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

ผศ.นัทธนัย ประสานนาม ได้รับรางวัลต่างๆ จากคณะมนุษยศาสตร์ ได้แก่ รางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ด้านการวิจัย รางวัลการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และรางวัลด้านการสร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยงานเนื่องจากได้รับรางวัลด้านการวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลในวันสถาปนาคณะฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2555


ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4401 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th